บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัดเป็นหน่วยตรวจประเมินรับรองระบบมาตรฐานสากลที่ได้ รับความเชื่อถือให้กับ สถานประกอบการ องค์กร / หน่วยงานที่นำข้อ กำหนดตามมาตรฐานสากลต่างๆ มาประยุกต์ และ ได้รับการรับรอง ระบบงานจาก United KingdomAccreditation Service (UKAS)