คุณสมบัติผู้ตรวจประเมินระบบ HACCP


เกณฑ์คุณสมบัติผู้ตรวจประเมินระบบ HACCP

ประเภทผู้ตรวจประเมิน

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

การฝึกอบรม

ประสบการณ์การตรวจประเมิน

1. ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด

ผู้ประเมินต้องจบการศึกษา คุณวุฒิขั้นต่ำของผู้ตรวจประเมินเป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นไปให้ ถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ และการศึกษาต้องมีหลักสูตรที่สอนในเรื่อง จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology) กระบวนการแปรรูปอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Processing Fundamentals) และเคมีอาหาร (Food Chemistry)

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี โดยอย่างน้อย 2 ปี ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิต หรือ การประกันคุณภาพ

ผ่านการฝึกอบรม lead auditor ISO9001

ผ่านการฝึกอบรมข้อกำหนดระบบ GMP/HACCP ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง

ไม่กำหนด

2. ผู้ตรวจประเมิน

ผู้ประเมินต้องจบการศึกษา คุณวุฒิขั้นต่ำของผู้ตรวจประเมินเป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นไปให้ ถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ และการศึกษาต้องมีหลักสูตรที่สอนในเรื่อง จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology) กระบวนการแปรรูปอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Processing Fundamentals) และเคมีอาหาร (Food Chemistry)

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี โดยอย่างน้อย 2 ปี ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิต หรือ การประกันคุณภาพ

ผ่านการฝึกอบรม lead auditor ISO9001

ผ่านการฝึกอบรมระบบ GMP/HACCP ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง

เข้าร่วมในการตรวจประเมินเต็มรูปแบบ ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 4 การประเมินรวมอย่างน้อย 20  วัน  ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าผู้ประเมิน

3. หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

ผู้ประเมินต้องจบการศึกษา คุณวุฒิขั้นต่ำของผู้ตรวจประเมินเป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นไปให้ ถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ และการศึกษาต้องมีหลักสูตรที่สอนในเรื่อง จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology) กระบวนการแปรรูปอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Processing Fundamentals) และเคมีอาหาร (Food Chemistry)

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี โดยอย่างน้อย 2 ปี ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิต หรือ การประกันคุณภาพ

ผ่านการฝึกอบรม lead auditor ISO9001

ผ่านการฝึกอบรมระบบ GMP/HACCP ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง

เข้าร่วมในการตรวจประเมินเต็มรูปแบบ  ณ  สถานประกอบการอย่างน้อย  4 การประเมิน รวมอย่างน้อย 20 วัน และเข้าร่วมในการตรวจประเมินเต็ม รูปแบบ ณ สถานประกอบการในฐานะหัวหน้าผู้ประเมินอย่างน้อย 3 การประเมินรวมอย่างน้อย 15วัน  ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าผู้ประเมิน