ผู้ตรวจประเมินระบบ GMP&HACCP;

นางสาวณภาไร พรมศักดิ์

ด้านสุขลักษณะอาหาร / ระบบ HACCP / ด้านการผลิต / การควบคุมคุณภาพ / การประกันคุณภาพ / การประเมินระบบ HACCP / ISO 9000 / และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

ผู้ตรวจประเมิน ISO9001

นางสาวศศิโสม โฉมเฉลา

ด้านสุขลักษณะอาหาร / ระบบ HACCP / ด้านการผลิต / การควบคุมคุณภาพ / การประกันคุณภาพ / การประเมินระบบ HACCP / ISO 9000 / และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และระบบคุณภาพอื่น ๆ

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ISO9001

นางสาวกัญญาณัฐ ประเสริฐสุข

ด้านสุขลักษณะอาหาร / ระบบ HACCP / ด้านการผลิต / การควบคุมคุณภาพ / การประกันคุณภาพ / การประเมินระบบ HACCP / ISO 9000 / และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และระบบคุณภาพอื่น ๆ เช่น TQM ฯลฯ

หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP

นางสาวปาริชาต เนตรรัตน์

ด้านสุขลักษณะอาหาร / ระบบ HACCP / ด้านการผลิต / การควบคุมคุณภาพ / การประกันคุณภาพ / การประเมินระบบ HACCP / ISO 9000 / และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

ผู้ตรวจประเมินระบบ ISO50001

ศรัณย์ ปราบไพรินทร์

- Energy Management System Auditor/Lead Auditor ISO 50001-2011 โดย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001-2011 โดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

ผู้ตรวจประเมินระบบ ISO14001/OHSAS18001

นายธรรมศักดิ์ พัฒนพ่วง

มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการตรวจประเมินและฝึกอบรมระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น ISO9001, ISO 14001, TS 16949 และ OHSAS 18001 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ห้วหน้าผู้ตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP

นางสาวนพวรรณ แพงวิเศษ

เป็นผู้ตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร มากกว่า 10 ปี โดยผ่านหลักสูตร Lead Auditor ISO9001 และ หลักสูตร GMP/HACCP มากกว่า 40 ชั่วโมง จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ตรวจประเมินระบบ ISO9001/ISO14001/OHSAS18001

นายกันต์ธร เก่งพล

มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ ที่ปรึกษา , วิทยากรอิสระ วิศวกร ติดตั้งระบบ PCT. บริษัท Telecom Asia จำกัด (มหาชน) วิศวกรโครงการ ติดตั้งระบบประปา บริษัท Worajak International จำกัด วิศวกรวางแผนการผลิต , วิศวกรความปลอดภัย บริษัท Bangkok Telecom จำกัด

หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบ ISO9001/ISO14001/OHSAS18001

นายตรัย อาจหาญ

จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโทการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรม 15 ปี และเป็นผู้ตรวจประเมินระบบISO9001/ISO14001/OHSAS18001