บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นหน่วยตรวจประเมินรับรองระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับความเชื่อถือให้กับสถานประกอบการ องค์กร/หน่วยงานที่นำข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลต่างๆมาประยุกต์ และได้รับการรับรองระบบงานจาก United Kingdom Accreditation Service(UKAS) เลขที่46

ได้แก่ ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO22000:2018, GMP, HACCP, BRC, ISO13485:2016 โดยมีทีมผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์และมีความสามารถสูงในการตรวจสอบและ รับรองระบบมาตรฐานสากลซึ่งได้มีการจัดทำระบบการบริหารจัดการคุณภาพของหน่วยรับรองตามข้อกำหนด ISO/IEC 17021-1:2015

นโยบายคุณภาพบริษัท

บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด จะบริหารงานของการบริการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานตามนโยบาย ดังนี้

“มุ่งมั่นบริการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานให้กับลูกค้าอย่างมีคุณภาพ เป็นกลาง น่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17021-1: 2015 เพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้า”

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายดังกล่าว บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการดังนี้

 1. บริหารงานและดำเนินการอย่างมืออาชีพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015 และตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์การรับรองอื่นๆ ของหน่วยรับรอง
 2. ดำเนินการให้บริการตรวจสอบระบบการควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่กำหนดในมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานที่ผู้ขอรับบริการร้องขอ เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง เป็น
  ที่น่าเชื่อถือ สอดคล้องตามข้อกำหนด และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
 3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและทักษะที่เหมาะสมต่องานของแผนกบริการตรวจสอบและรับรองระบบโดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องต่อการพัฒนาระบบงาน
 4. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ ไม่มีภาวะกดดันจากกระบวนการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อความเที่ยงตรงของผลการตรวจสอบ
 5. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของแผนกบริการตรวจสอบและรับรองระบบทุกคนทราบและเข้าใจในเนื้อหาของคู่มือคุณภาพสามารถปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนวิธีการที่กำหนดในคู่มือ คุณภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เป้าหมายของเรา

 1. มุ่งมั่นในการให้บริการที่สอดคล้องต่อความต้องการและ คาดหวังของลูกค้า โดยยึดถือหลักการในการเป็นพันธมิตรกับลูกค้าในการส่งมอบบริการงานรับรองระบบ ที่ช่วยให้ท่านเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในงานรับรองระบบ
 2. มุ่งเน้นให้ลูกค้าจะได้รับการตรวจประเมินที่รวดเร็ว และมีคุณภาพ เอื้ออํานวยความสะดวกในการวางแผนงานของลูกค้า และเพื่อทําให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการรับรองระบบบริหาร พร้อมได้รับพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. มุ่งเน้น การให้บริการหลังการรับรองระบบ เพื่อให้ลูกค้าไม่เพียงแต่ดํารงรักษาระบบไว้ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่ง ขึ้น
 4. ทําการดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อของลูกค้า ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ เพื่อเป็นการช่วยขยายโอกาสทางการตลาดให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่ง
 5. ลูกค้าของจะได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมาตรฐาน ISO และอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง