คุณสมบัติผู้ตรวจประเมินระบบ GMP


เกณฑ์คุณสมบัติผู้ตรวจประเมินระบบ GMP Codex                          

ประเภทผู้ตรวจประเมิน

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

การฝึกอบรม

ประสบการณ์การตรวจประเมิน

1. ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด

ผู้ประเมินต้องจบการศึกษา คุณวุฒิขั้นต่ำของผู้ตรวจประเมินเป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นไปให้ ถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ และการศึกษาต้องมีหลักสูตรที่สอนในเรื่อง จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology) กระบวนการแปรรูปอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Processing Fundamentals) และเคมีอาหาร (Food Chemistry)

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี โดยอย่างน้อย 2 ปี ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิต หรือ การประกันคุณภาพ

 

ผ่านการฝึกอบรม lead auditor ISO9001

ผ่านการฝึกอบรมข้อกำหนดระบบ GMP ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง

ไม่กำหนด

2. ผู้ตรวจประเมิน

ผู้ประเมินต้องจบการศึกษา คุณวุฒิขั้นต่ำของผู้ตรวจประเมินเป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นไปให้ ถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ และการศึกษาต้องมีหลักสูตรที่สอนในเรื่อง จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology) กระบวนการแปรรูปอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Processing Fundamentals) และเคมีอาหาร (Food Chemistry)

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี โดยอย่างน้อย 2 ปี ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิต หรือ การประกันคุณภาพ

ผ่านการฝึกอบรม lead auditor ISO9001

ผ่านการฝึกอบรมระบบ GMP ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง

เข้าร่วมในการตรวจประเมินเต็มรูปแบบ ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 4 การประเมินรวมอย่างน้อย 20  วัน  ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าผู้ประเมิน

3. หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

ผู้ประเมินต้องจบการศึกษา คุณวุฒิขั้นต่ำของผู้ตรวจประเมินเป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นไปให้ ถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ และการศึกษาต้องมีหลักสูตรที่สอนในเรื่อง จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology) กระบวนการแปรรูปอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Processing Fundamentals) และเคมีอาหาร (Food Chemistry)

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี โดยอย่างน้อย 2 ปี ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิต หรือ การประกันคุณภาพ

ผ่านการฝึกอบรม lead auditor ISO9001

ผ่านการฝึกอบรมระบบ GMP ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง

เข้าร่วมในการตรวจประเมินเต็มรูปแบบ  ณ  สถานประกอบการอย่างน้อย  4 การประเมิน รวมอย่างน้อย 20 วัน และเข้าร่วมในการตรวจประเมินเต็ม รูปแบบ ณ สถานประกอบการในฐานะหัวหน้าผู้ประเมินอย่างน้อย 3 การประเมินรวมอย่างน้อย 15วัน  ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าผู้ประเมิน