คุณสมบัติผู้ตรวจประเมินระบบ OHSAS18001


ประเภทผู้ตรวจประเมิน

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

การฝึกอบรม

ประสบการณ์การตรวจประเมิน

1. ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด

ต้อง สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับวุฒิขั้นตํ่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าและมีหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี โดยอย่างน้อย 2 ปี ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิต หรือ การประกันคุณภาพ

ในกรณีที่คุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถลด

ประสบการณ์ทำงานได้ 1 ปี

ผ่านการฝึกอบรม lead auditor ISO9001

ผ่านการฝึกอบรม lead auditor OHSAS18001

ไม่กำหนด

2. ผู้ตรวจประเมิน

ต้อง สําเร็จการศึกษาอยางน้อยระดับวุฒิขั้นตํ่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าและมีหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี โดยอย่างน้อย 2 ปี ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิต หรือ การประกันคุณภาพ

ในกรณีที่คุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถลด

ประสบการณ์ทำงานได้ 1 ปี

ผ่านการฝึกอบรม lead auditor ISO9001

ผ่านการฝึกอบรม lead auditor OHSAS18001

เข้า ร่วมในการตรวจประเมินเต็มรูปแบบ ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 4 การประเมินรวมอย่างน้อย 20  วัน  ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าผู้ประเมิน

3. หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

ต้อง สําเร็จการศึกษาอยางน้อยระดับวุฒิขั้นตํ่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง             (ปวส.)หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าและมีหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี โดยอย่างน้อย 2 ปี ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิต หรือ การประกันคุณภาพ

ในกรณีที่คุณวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถลด

ประสบการณ์ทำงานได้ 1 ปี

ผ่านการฝึกอบรม lead auditor ISO9001

ผ่านการฝึกอบรม lead auditor OHSAS18001

 

เข้า ร่วมในการตรวจประเมินเต็มรูปแบบ  ณ  สถานประกอบการอย่างน้อย  4 การประเมิน รวมอย่างน้อย 20 วัน และเข้าร่วมในการตรวจประเมินเต็ม รูปแบบ ณ สถานประกอบการในฐานะหัวหน้าผู้ประเมินอย่างน้อย 3 การประเมินรวมอย่างน้อย 15วัน  ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้าผู้ประเมิน