เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 เป็นหน่วยตรวจประเมินรับรองระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับความเชื่อถือให้กับสถานประกอบการ องค์กร/หน่วยงานที่นำข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลต่างๆมาประยุกต์ และได้รับการรับรองระบบงานจาก United Kingdom Accreditation Service(UKAS) เลขที่46 ได้แก่ ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO22000:2018, GMP, HACCP, BRC, ISO13485:2016 โดยมีทีมผู้ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์และมีความสามารถสูงในการตรวจสอบและ รับรองระบบมาตรฐานสากลซึ่งได้มีการจัดทำระบบการบริหารจัดการคุณภาพของหน่วยรับรองตามข้อกำหนด ISO/IEC 17021-1:2015 จะบริหารงานของการบริการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานตามนโยบาย ดังนี้ “มุ่งมั่นบริการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานให้กับลูกค้าอย่างมีคุณภาพ เป็นกลาง น่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17021-1: 2015 เพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้า”

ปฎิทินกิจกรรมอบรม

มุ่งมั่นบริการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานให้กับลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
เป็นกลาง น่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17021-1: 2015 เพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้า

วันที่
กิจกรรม
สถานที่
ราคา(บาท)
25 ม.ค. 2567
รุ่น 1 QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training Course Certified by CQI-IRCA (5 วัน 25-27 มกราคม และ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567)
บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด
15,000.00
30 มี.ค. 2567
Training Online (ZOOM) GHPs & HACCP 2022
(ZOOM)
2,500.00
25 เม.ย. 2567
รุ่นที่ 2 EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor Training Course Certified by CQI-IRCA (5 วัน 25-27 เมษายน และ 3-4 พฤษภาคม 2567)
บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด
15,000.00
26 ก.ย. 2567
รุ่นที่ 3 OHSMS ISO 45001:2018 Auditor Training Course Certified by CQI-IRCA ( 5 วัน 26-28 กันยายน และ 4-5 ตุลาคม 2566
บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด
17,000.00
12 ธ.ค. 2567
รุ่นที่ 4 QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor Training Course Certified by CQI-IRCA ( 5 วัน 12-14 และ 20-21 ธันวาคม 2567 )
บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด
15,000.00

การบริการของเรา

มุ่งมั่นบริการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานให้กับลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
เป็นกลาง น่าเชื่อถือและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17021-1: 2015 เพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ได้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (Energy management systems – Requirements with guidance for use) หรือ ISO 50001 ขึ้น

ระบบการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (ISO 13485) การผลิตอุปกรณ์การแพทย์โดยทั่วไปนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานEN 46001 และ EN 46002 โดยหลักการคือการรวมมาตรฐานเข้าด้วยกันกับมาตรฐาน EN ISO 9001/2:1994

เหตุผลหลักในการจัดทำมาตรฐาน BRC คือการลดการซ้ำซ้อนจากการตรวจประเมินสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการส่งสินค้าให้กับองค์กรค้าปลีกในสหราชอาณาจักรที่ใช้ตราสินค้าของ ตน(house brand)

ที่ซึ่งมีชื่อเต็มว่าระบบบริหารความปลอดภัย ของอาหารข้อกำหนด สำหรับทุกองค์กร ในห่วงโซ่อาหาร “Food Safety Management Systems– Requirements for Any Organizationin the Supply Chain”,ได้ถูกออกแบบมากเพื่อ

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม / Hazard Analysis and Critical Control Point System คือระบบมาตรฐานการวัดความปลอดภัยของ อาหาร มีการตรวจสอบและดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการะบุอันตราย

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอหาร / Good Manufacturing Practice คือข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็น ในการผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตได้ปฏิบัติตามและให้สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / (Occupational Health Safety System)คือ ระบบที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อลด ความเสี่ยงต่ออันตราย และความปลอดภัย ของพนักงานปรับปรุงการดำเนินการขององค์กรให้เกิดความปลอดภัยและช่วยสร้างภาพ

ปัจจุบันกระแสการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมได้ขยาย ออกไปทั่วโลก โดยไร้พรมแดน ซึ่งเป็นกระแสที่กำลังทวีบทบาท และมีความ สำคัญต่อการดำเนิธุรกิจ และอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ อัน เป็นการผลักดัน ให้ต้องคำนึงถึงการ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กรวัตถุ ประสงค์ของมาตรฐานนี้ได้มีการกำหนดกลุ่มของข้อกำหนดที่ซึ่งหากมีการนำระบบไป ประยุกต์ใช้ อย่างมีประสิทธิผล จะทำให้ ลูกค้าของ องค์กรนั้นสามารถมั่นใจ ได้ว่าจะสามารถ ส่งมอบ

Facebook

Courses Training (หลักสูตรอบรม)

 • รหัสหลักสูตร : EMS-01
 • รายชื่อหลักสูตร : EMS-01 ข้อกำหนดระบบ ISO14001_2015(EMS-01)
 • จำนวนวัน : -
 • ราคา : 0.00
 • ดาวน์โหลด : EMS-01
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : EMS-02
 • รายชื่อหลักสูตร : EMS-02 การตรวจติดตามภายในระบบ ISO14001_2015(EMS-02)
 • จำนวนวัน : -
 • ราคา : 0.00
 • ดาวน์โหลด : EMS-02
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : -
 • รายชื่อหลักสูตร : Lead Auditor ISO 14001:2015 IRCA Training Course(-)
 • จำนวนวัน : 5
 • ราคา : 25,000.00
 • ดาวน์โหลด : -
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : QMS-01
 • รายชื่อหลักสูตร : QMS-01 ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001_2015(QMS-01)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : QMS-01
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : QMS-02
 • รายชื่อหลักสูตร : QMS-02 การดำเนินการจัดทำระบบ ISO9001_2015(QMS-02)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : QMS-02
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : QMS-03
 • รายชื่อหลักสูตร : QMS-03 ผู้ตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO9001_2015(QMS-03)
 • จำนวนวัน : 2
 • ราคา : 30,000.00
 • ดาวน์โหลด : QMS-03
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : QMS-00
 • รายชื่อหลักสูตร : Lead Auditor ISO9001_2015 IRCA Training Course(QMS-00)
 • จำนวนวัน : 5
 • ราคา : 25,000.00
 • ดาวน์โหลด : -
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : QMS-04
 • รายชื่อหลักสูตร : QMS-04 การปรับเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO9001_2015(QMS-04)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : QMS-04
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : EMS-00
 • รายชื่อหลักสูตร : EMS Auditor ISO14001:2015 Conversion Course(EMS-00)
 • จำนวนวัน : 3
 • ราคา : 18,000.00
 • ดาวน์โหลด : -
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : EMS-02
 • รายชื่อหลักสูตร : EMS-02 การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ISO 14001_2004(EMS-02)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : EMS-02
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : EMS-01
 • รายชื่อหลักสูตร : EMS-01 การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001_2004(EMS-01)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : EMS-01
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : EMS-03
 • รายชื่อหลักสูตร : EMS-03 การตรวจประเมินภายในระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001_2004(EMS-03)
 • จำนวนวัน : 2
 • ราคา : 30,000.00
 • ดาวน์โหลด : EMS-03
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : EMS-04
 • รายชื่อหลักสูตร : EMS-04 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ISO 14001_2004(EMS-04)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : EMS-04
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : EMS-05
 • รายชื่อหลักสูตร : EMS-05 ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ( EMR) ISO 14001_2004(EMS-05)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : EMS-05
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : OHS-01
 • รายชื่อหลักสูตร : OHS-01 การตีความข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001(OHS-01)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : OHS-01
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : OHS-02
 • รายชื่อหลักสูตร : OHS-02 การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน OHSAS 18001(OHS-02)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : OHS-02
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : OHS-03
 • รายชื่อหลักสูตร : OHS-03 การตรวจประเมินภายใน OHSAS 18001_2007(OHS-03)
 • จำนวนวัน : 2
 • ราคา : 30,000.00
 • ดาวน์โหลด : OHS-03
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : OHS-00
 • รายชื่อหลักสูตร : OHSAS18001 Auditor Conversion Course(OHS-00)
 • จำนวนวัน : 3
 • ราคา : 18,000.00
 • ดาวน์โหลด : -
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : OHS-04
 • รายชื่อหลักสูตร : OHS-04 ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(OHS-04)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : OHS-04
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : TS-07
 • รายชื่อหลักสูตร : TS-07 Corrective Action by 8D Report and Why-Why Analysis(TS-07)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : TS-07
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : GMP-01
 • รายชื่อหลักสูตร : GMP-01 การจัดทำระบบ GMP Codex สำหรับผู้ผลิตอาหาร(GMP-01)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : GMP-01
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : GMP-02
 • รายชื่อหลักสูตร : GMP-02 เทคนิคการจัดทำเอกสารโปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน สำหรับผู้ผลิตอาหาร(GMP-02 )
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : GMP-02
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : GMP-03
 • รายชื่อหลักสูตร : GMP-03 เทคนิค การตรวจติดตาม GMP อย่างมีประสิทธิผล สำหรับผู้ผลิตอาหาร(GMP-03)
 • จำนวนวัน : 2
 • ราคา : 30,000.00
 • ดาวน์โหลด : GMP-03
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : GMP-04
 • รายชื่อหลักสูตร : GMP-04 การประยุกต์ใช้ระบบ GMP สำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์(GMP-04)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : GMP-04
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : HACCP-01
 • รายชื่อหลักสูตร : HACCP-01 การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด HACCP(HACCP-01)
 • จำนวนวัน : 2
 • ราคา : 30,000.00
 • ดาวน์โหลด : HACCP-01
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : HACCP-02
 • รายชื่อหลักสูตร : HACCP-02 การจัดทำเอกสารในระบบการจัดการ HACCP(HACCP-02)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : HACCP-02
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : HACCP-03
 • รายชื่อหลักสูตร : HACCP-03 การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน GMP-HACCP(HACCP-03)
 • จำนวนวัน : 2
 • ราคา : 30,000.00
 • ดาวน์โหลด : HACCP-03
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : FSMS-01
 • รายชื่อหลักสูตร : FSMS-01 การตีความข้อกำหนด ISO22000_2005(FSMS-01)
 • จำนวนวัน : 2
 • ราคา : 30,000.00
 • ดาวน์โหลด : FSMS-01
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : FSMS-02
 • รายชื่อหลักสูตร : FSMS-02 การตรวจติดตามภายใน มาตรฐาน ISO22000_2005(FSMS-02)
 • จำนวนวัน : 2
 • ราคา : 30,000.00
 • ดาวน์โหลด : FSMS-02
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : BRC-01
 • รายชื่อหลักสูตร : BRC-01 การตีความข้อกำหนด BRC Food (Issue 5)(BRC-01)
 • จำนวนวัน : -
 • ราคา : 0.00
 • ดาวน์โหลด : BRC-01
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : BRC-02
 • รายชื่อหลักสูตร : BRC-02 การตรวจติดตามภายใน มาตรฐาน BRC Food (Issue7)(BRC-02)
 • จำนวนวัน : 2
 • ราคา : 30,000.00
 • ดาวน์โหลด : BRC-02
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : TS-01
 • รายชื่อหลักสูตร : TS-01 TS16949_2009 Requirements and Implementation(TS-01)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : TS-01
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : TS-02
 • รายชื่อหลักสูตร : TS-02 Internal Quality Audit for TS16949_2009(TS-02)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : TS-02
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : TS-03
 • รายชื่อหลักสูตร : TS-03 Failure Mode and Effects Analysis (FMEAs)(TS-03)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : TS-03
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : TS-04
 • รายชื่อหลักสูตร : TS-04 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า APQP(TS-04)
 • จำนวนวัน : 1
 • ราคา : 15,000.00
 • ดาวน์โหลด : TS-04
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : TS-05
 • รายชื่อหลักสูตร : TS-05 การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA)(TS-05)
 • จำนวนวัน : 2
 • ราคา : 30,000.00
 • ดาวน์โหลด : TS-05
 • สอบถามรายละเอียด :
 • รหัสหลักสูตร : TS-06
 • รายชื่อหลักสูตร : TS-06 Statistical Process Control and Process Capability Study(TS-06)
 • จำนวนวัน : 2
 • ราคา : 30,000.00
 • ดาวน์โหลด : TS-06
 • สอบถามรายละเอียด :