การชำระการสัมนา
  • เช็คสั่งจ่าย บริษัทคิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด
  • โอนเงินเข้าบัญชี แแมทรัพย์ ชื่อบริษัทคิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด 289-1-38183-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพชรเกษม33 (ฟิวเจอร์พาร์ค พลาซ่า) กรุณาแฟ็กซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่ 02-4544590

หมายเหตุ
  1. สำหรับรายละเอียดเพื่อหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวเสียภาษีอากร 010550041773 บริษัทคิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด 10 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160 และกรุณานำส่งในวันอบรม
  2. กรุณาชำระสัมนาก่อนสัมนาจริง 7 วัน
  3. บริษัทขอเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ในการที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรม และไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วัน