ISO 14001:2015


ISO 14001:2015

ปัจจุบันกระแสการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมได้ขยาย ออกไปทั่วโลก โดยไร้พรมแดน ซึ่งเป็นกระแสที่กำลังทวีบทบาท และมีความ สำคัญต่อการดำเนิธุรกิจ และอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ อัน เป็นการผลักดัน  ให้ต้องคำนึงถึงการ  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการบริหารธุรกิจมาตรฐาน  ISO14001  ได้มีการ จัดทำขึ้นครั้งแรก ในปี  1996 ที่ซึ่ง ได้ออกข้อกำหนดที่เน้น การมุ่งมั่นกระทำตามข้อกำหนด กฏหมายที่เกี่ยวข้องการป้อง กันมลพิษ พร้อมทั้งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ช่วยลดต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากมีการพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นผลให้ต้นทุนต่ำลง
  • เพิ่มโอกาสในด้านการค้า ทำให้การเจรจาทางด้านการค้าสะดวกยิ่งขึ้น เป็นผลให้สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดในอนาคตอีกด้วย
  • สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร เนื่องจากได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์จรรโลงสภาพแวดล้อม ให้แก่สังคมส่วนรวม เป็นผลให้ภาพพจน์ขององค์กรเป็นที่ยอมรับของสังคม
  • ได้รับเครื่องหมายรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรที่นำมาตรฐาน ISO 14000 ไปปฏิบัติ สามารถขอให้ หน่วยงานรับรองให้การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ องค์กรสามารถนำไปใช้ ในการโฆษณาและประชาสัมพันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีขึ้น1  ได้มีการ จัดทำขึ้นครั้งแรก ในปี  1996 ที่ซึ่ง ได้ออกข้อกำหนดที่เน้น การมุ่งมั่นกระทำตามข้อกำหนด กฏหมายที่เกี่ยวข้องการป้อง กันมลพิษ พร้อมทั้งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

 หลักการนำไปปฏิบัติใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1

ศึกษาอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000


ขั้นตอนที่ 2

ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อขอการสนับสนุน ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม


ขั้นตอนที่ 3

ตั้งคณะกรรมการชี้นำ เพื่อจัดทำระบบและควบคุมดูแล ให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้


ขั้นตอนที่ 4

กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม วางแผนการจัดการระบบ จัดทำวิธีการปฏิบัติและคำแนะนำ ที่จำเป็น


ขั้นตอนที่ 5

ลงมือปฏิบัติตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดขึ้น


ขั้นตอนที่ 6

ตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบว่าระบบเป็นไปตามแผน และข้อกำหนดของมาตรฐาน และได้มีการนำไปใช้ปฏิบัติและคงไว้ อย่างเหมาะสม


ขั้นตอนที่ 7

แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามภายใน และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ขั้นตอนที่ 8

ติดต่อหน่วยงานที่ให้การรับรองและยื่นคำขอ