สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติให้การรับรองระบบงานแก่ บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021


ขอบข่ายการให้บริการตรวจประเมิน มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)
-มกษ.9023-2550 หลักเกณฑ์การปฏิบัติ หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลัภษณะอาหาร
-มกษ.9024-2550 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมและแนวทางการนำไปใช้  
-มกษ.4403-2553 : การปฎิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว
-มกษ.6401-2558 การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
-มกษ.7420-2552 : หลักปฎิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะสำหรับการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น
-มกษ.9035-2563 การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด
-มกษ.9039-2556 การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค
-General Principles of Food Hygienne:Good Hygiene Practices (GHPs) and the Hazard Analysis and Critcal Control Point (HACCP) System (CXC 1-1969) Revised in 2020