รหัสหลักสูตร
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
ราคา
ดาวน์โหลด
QMS-05
QMS-05 ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ( QMR)(QMS-05)
1
15,000.00
QMS-05
QMS-04
QMS-04 ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001(QMS-04)
1
15,000.00
QMS-04
QMS-03
QMS-03 การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ(QMS-03)
1
15,000.00
QMS-03
QMS-02
QMS-02 การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001_2008(QMS-02)
2
30,000.00
QMS-02
QMS-01
QMS-01 ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001_2008(QMS-01)
1
15,000.00
QMS-01