หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP

นางสาวอณัฐชา บุตรน้อย

ด้านสุขลักษณะอาหาร / ระบบ HACCP / ด้านการผลิต / การควบคุมคุณภาพ / การประกันคุณภาพ / การประเมินระบบ HACCP / ISO 9000 / และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และระบบคุณภาพอื่น ๆ เช่น TQM ฯลฯ

ผู้ตรวจประเมินระบบ ISO9001/ISO14001/OHSAS18001

นายกันต์ธร เก่งพล

มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ ที่ปรึกษา , วิทยากรอิสระ วิศวกร ติดตั้งระบบ PCT. บริษัท Telecom Asia จำกัด (มหาชน) วิศวกรโครงการ ติดตั้งระบบประปา บริษัท Worajak International จำกัด วิศวกรวางแผนการผลิต , วิศวกรความปลอดภัย บริษัท Bangkok Telecom จำกัด

หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบ ISO9001/ISO14001/OHSAS18001

นายตรัย อาจหาญ

จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโทการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรม 15 ปี และเป็นผู้ตรวจประเมินระบบISO9001/ISO14001/OHSAS18001

ห้วหน้าผู้ตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP

นางสาวนพวรรณ แพงวิเศษ

เป็นผู้ตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร มากกว่า 10 ปี โดยผ่านหลักสูตร Lead Auditor ISO9001 และ หลักสูตร GMP/HACCP มากกว่า 40 ชั่วโมง จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ตรวจประเมินระบบ ISO9001

นายอนุรักษ์ ฤาโสภา

มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, ISO/IEC17025, Productivity/Green Productivity, QCC, LEAN, Kaizen , 5S, GMP,Preventive Maintenance เป็นต้น

หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบ ISO9001/14001

นายเจษฏา ฤทธิ์กล้า

เป็นผู้ตรวจประเมินระบบ ISO9001 มากกว่า 200 โรงงาน และเป็นวิทยากรการฝึกอบรมระบบคุณภาพ

ผู้ตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP

นายภูวิษณ์ โพธิสุข

การพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหารฮาลาล การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) เทคโนโลยีการใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวสำหรับอาหารที่มีความป็นกรดต่ำ การนำภาชนะโลหะไปใช้ในการบรรจุอาหารการตรวจสอบ Double Seam ความรู้เบื่องต้นเกี่

ผู้ตรวจประเมินระบบ ISO14001/OHSAS18001

นายธรรมศักดิ์ พัฒนพ่วง

มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการตรวจประเมินและฝึกอบรมระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น ISO9001, ISO 14001, TS 16949 และ OHSAS 18001 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจประเมินระบบ ISO50001

ศรัณย์ ปราบไพรินทร์

- Energy Management System Auditor/Lead Auditor ISO 50001-2011 โดย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001-2011 โดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)

หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP/ISO9001/ISO22000/ BRC /QCC

นางสาว พิชชานันท์

- ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ (Online Analyzer)ในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการบำบัดน้ำ กระบวนการผลิตและผลิต