รหัสหลักสูตร
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
ราคา
ดาวน์โหลด
HACCP-03
HACCP-03 การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน GMP-HACCP(HACCP-03)
2
30,000.00
HACCP-03
HACCP-02
HACCP-02 การจัดทำเอกสารในระบบการจัดการ HACCP(HACCP-02)
1
15,000.00
HACCP-02
HACCP-01
HACCP-01 การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด HACCP(HACCP-01)
2
30,000.00
HACCP-01