รหัสหลักสูตร
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
ราคา
ดาวน์โหลด
TS-07
TS-07 Corrective Action by 8D Report and Why-Why Analysis(TS-07)
1
15,000.00
TS-07
OHS-00
OHSAS18001 Auditor Conversion Course(OHS-00)
3
18,000.00
-
OHS-04
OHS-04 ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(OHS-04)
1
15,000.00
OHS-04
OHS-03
OHS-03 การตรวจประเมินภายใน OHSAS 18001_2007(OHS-03)
2
30,000.00
OHS-03
OHS-02
OHS-02 การชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน OHSAS 18001(OHS-02)
1
15,000.00
OHS-02
OHS-01
OHS-01 การตีความข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001(OHS-01)
1
15,000.00
OHS-01