เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมคอร์ส Lead auditor ISO9001:2015 วันที่ 1-2,7-10 กันยายน 2565 ZOOM ONLINE


ISO 9001:2015 Lead Auditor Transition Training course

 

รายละเอียดหลักสูตร

เพิ่มความเชื่อมั่นในการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยเทคนิคการปฏิบัติดีที่สุด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณเพื่อรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการแปรเปลี่ยนทักษะของผู้ตรวจประเมินที่มีอยู่สู่มาตรฐาน ISO 9001: 2015 รวมถึงเพิ่มความเชี่ยวชาญของคุณเพื่อนำไปสู่การพัฒนาของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

คุณจะได้เข้าใจหลักการ และการปฏิบัติที่สำคัญของการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ ISO 19011 "แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ" การใช้วิธีแบบstep-by-stepนี้ คุณจะได้รับการแนะนำผ่านกระบวนการตรวจประเมิน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการติดตามผล ตลอดเวลา 5 วัน คุณจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการและนำไปสู่การประสบความสำเร็จของการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพ เรียนรู้ที่จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เพื่อการรับรองโดยบุคคลที่สาม คุณจะได้เรียนรู้ทักษะในการวางแผน, การดำเนินการ,การรายงาน และการติดตามผล การตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและช่วยเพิ่มประสิทธิผลของสมรรถนะโดยรวมขององค์กร

วัตถุประสงค์

1. ได้รับทักษะในการวางแผน,การดำเนินการ,การรายงานและติดตามผลการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011
2. ระบุถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบการจัดการด้านคุรภาพ QMS
3. อฺธิบายถึงบทบาทของผูตรวจประเมินสำหรับการวางแผน,การดำเนินการ,การรายงานและการติดตามผลการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011 และ ISO 17021 ที่เหมาะสม

 ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ระบุจุดมุ่งหมาย,ผลประโยชน์ ของการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001: 2015

2. ตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 สำหรับการประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมิน

3. การวางแผน,การดำเนินการ และการติดตามผลการตรวจประเมินที่เพิ่มมูลค่าที่แท้จริง

4. จับหลักการประยุกต์ใช้ความคิดตามระดับความเสี่ยง( risk-based thinking),การเป็นผู้นำ (leadership) และการจัดการเชิงกระบวนการ (process management)

5. เข้าถึงเทคนิคใหม่ล่าสุดของผู้ตรวจประเมินแลการนำไปใช้อย่างเหมาะสม

6. สร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียโดยนำกระบวนการและการจัดการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดล่าสุด

ผู้ที่ควรเข้าอบรม

ทุกคนที่มีความต้องการในการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพของ ISO 9001:2015 QMS
 

ค่าใช้จ่าย 17,000 บาท (ไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้)

ราคานี้รวม

- ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม คุณนัยนา เบอร์มือถือ 085-5486225 ค่ะ

บริษัทคิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 2/8 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 แขวงบางแค เขต บางแค กรุงเทพ 10160