รหัสหลักสูตร
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
ราคา
ดาวน์โหลด
TS-06
TS-06 Statistical Process Control and Process Capability Study(TS-06)
2
30,000.00
TS-06
TS-05
TS-05 การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA)(TS-05)
2
30,000.00
TS-05
TS-04
TS-04 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า APQP(TS-04)
1
15,000.00
TS-04
TS-03
TS-03 Failure Mode and Effects Analysis (FMEAs)(TS-03)
1
15,000.00
TS-03
TS-02
TS-02 Internal Quality Audit for TS16949_2009(TS-02)
1
15,000.00
TS-02
TS-01
TS-01 TS16949_2009 Requirements and Implementation(TS-01)
1
15,000.00
TS-01