รหัสหลักสูตร
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
ราคา
ดาวน์โหลด
GMP-04
GMP-04 การประยุกต์ใช้ระบบ GMP สำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์(GMP-04)
1
15,000.00
GMP-04
GMP-03
GMP-03 เทคนิค การตรวจติดตาม GMP อย่างมีประสิทธิผล สำหรับผู้ผลิตอาหาร(GMP-03)
2
30,000.00
GMP-03
GMP-02
GMP-02 เทคนิคการจัดทำเอกสารโปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐาน สำหรับผู้ผลิตอาหาร(GMP-02 )
1
15,000.00
GMP-02
GMP-01
GMP-01 การจัดทำระบบ GMP Codex สำหรับผู้ผลิตอาหาร(GMP-01)
1
15,000.00
GMP-01