รหัสหลักสูตร
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
ราคา
ดาวน์โหลด
EMS-05
EMS-05 ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ( EMR) ISO 14001_2004(EMS-05)
1
15,000.00
EMS-05
EMS-04
EMS-04 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ISO 14001_2004(EMS-04)
1
15,000.00
EMS-04
EMS-01
EMS-01 การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 14001_2004(EMS-01)
1
15,000.00
EMS-01
EMS-03
EMS-03 การตรวจประเมินภายในระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001_2004(EMS-03)
2
30,000.00
EMS-03
EMS-02
EMS-02 การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ISO 14001_2004(EMS-02)
1
15,000.00
EMS-02
EMS-00
EMS Auditor ISO14001:2015 Conversion Course(EMS-00)
3
18,000.00
-