เปิดหลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายใน (PSM Internal Auditor) วันที่ 25-27 มกราคม 2562 รุ่นที่1 รับจำนวน 30 คน สถานที่อบรม โรงแรม KU HOME ม.เกษตรศาสตร์บางเขน

รายละเอียดการอบรมหลักสูตร

“ผู้ตรวจประเมินภายในการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

(PSM Internal Auditors)”

วันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2562

โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดย บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จํากัด

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

กำหนดการ

08.00-08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30-10.30 น.

- ระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

10.30-10.45 น.

10.45-12.15 น.

 

12.15-13.15 น.

13.15-15.00 น.

 

15.00-15.15 น.

15.15-16.45 น.

16.45-17.00 น.

- ภาพรวมการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

- ความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตโดยองค์รวม

วิทยากร รศ. ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

พักรับประทานอาหารว่าง

- การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participation: EP)

- ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI)

วิทยากร รศ. ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

- ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI) (ต่อ)

- การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA)

วิทยากร รศ. ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

พักรับประทานอาหารว่าง

- การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA) (ต่อ)

- การฝึกอบรม (Training)

วิทยากร รศ. ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

ถาม-ตอบ

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

กำหนดการ

08.00-08.30 น.

08.30-10.30 น.

 

10.30-10.45 น.

10.45-12.00 น.

 

 

12.00-13.00 น.

13.00-15.00 น.

 

 

15.00-15.15 น.

15.15-16.00 น

 

16.00-17.00 น.

ลงทะเบียน

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures: OP)

วิทยากร นายสมศักดิ์ คีตสิน

พักรับประทานอาหารว่าง

- การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง (Pre-startup Safety Review: PSSR)

- ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI)

วิทยากร นายสมศักดิ์ คีตสิน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

- ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI) (ต่อ)

- การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change: MOC)

วิทยากร นายสมศักดิ์ คีตสิน

พักรับประทานอาหารว่าง

- การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change: MOC) (ต่อ)

วิทยากร นายสมศักดิ์ คีตสิน

- การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (Contractor Safety Management: CSM)

วิทยากร นายสุรักษ์ สุจริตพุทธังกูร

ถาม-ตอบ

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

กำหนดการ

08.00-08.30 น.

08.30-10.30 น.

 

 

 

10.30-10.45 น.

10.45-12.00 น.

 

 

 

12.00-13.00 น.

13.00-14.00 น.

 

 

14.00-15.00 น.

 

 

 

15.00-15.15 น.

15.15-16.30 น.

 

 

ลงทะเบียน

- การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาต ทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ (Non-routine Work Permits)

- การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation: II)

วิทยากร นายสุรักษ์ สุจริตพุทธังกูร

พักรับประทานอาหารว่าง

- การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation: II) (ต่อ)

- การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response: EPR)

 วิทยากร นายสุรักษ์ สุจริตพุทธังกูร

พักรับประทานอาหารกลางวัน

- ความลับทางการค้า (Trade Secrets)

- การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audits)

วิทยากร รศ. ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

- Mindset of Auditors with Scenario Thinking and Process Safety Awareness

- จรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมิน

- ตัวอย่างแบบตรวจประเมิน (Checklist)

พักรับประทานอาหารว่าง

- ขั้นตอนการตรวจประเมิน (การเตรียมการก่อนการตรวจ / วิธีการตรวจประเมินภายนอก / การหาหลักฐาน / หลักการเขียนข้อบกพร่อง

- การจัดทำรายงานการตรวจประเมินภายนอกและสรุปผล

- การติดตาม ผลการดำเนินการตรวจประเมินภายนอก

วิทยากร รศ. ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

16.30-17.00 น.

- ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

- มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

o   สำเร็จระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิตและมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

o   สำเร็จระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอื่น หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาอื่น หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต และมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

o   สำเร็จระดับปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือเทียบเท่า ซึ่งความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

o   ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุง หรือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถานที่อบรม   โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าอบรม          10,000 บาท/ท่าน (ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%)

(ราคานี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ตลอดการอบรม)

สมัครเข้าร่วมการอบรม ***ดำเนินการให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน ดังนี้***

- โอนเงิน 10,000 บาท (บัญชีออมทรัพย์ ในนาม บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บัญชี 289-1-38183-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาซีคอนบางแค  

- ส่งรูปสลิปการโอนเงินที่ไลน์แอดมิน

- แจ้งรายละเอียดส่วนตัว  ลงข้อมูลรายละเอียดได้ตามลำดับด้างล่างนี้เลยค่ะ

สมัคร/สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-4827989 มือถือ 090-921-7195 หรือแอดไลน์ ID: 0909217195 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม คุณละมัยภรณ์ (ปุย)   ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ