รายละเอียดการอบรมหลักสูตร

“ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM External Auditors)

ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559”

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (ศุกร์-อาทิตย์) เวลา 08.30 น.–17.00 น.

ณ เคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จัดโดย บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จํากัด

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

08.00-08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30-10.30 น.

- ความเข้าใจในข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขใน การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

- ความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตโดยองค์รวม

- ระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตต่างๆ

วิทยากร รศ. ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ วค.37 AMIChemE

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

- การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participation: EP)

- ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI)

วิทยากร รศ. ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.

- การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA)

- การฝึกอบรม (Training)

วิทยากร รศ. ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

15.00-15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-17.00 น.

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures: OP)

- การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง (Pre-startup Safety Review: PSSR)

วิทยากร นายสมศักดิ์ คีตสิน

วิศวกรและที่ปรึกษาอิสระ

อดีตผู้จัดการโรงงาน บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)

อดีตผู้จัดการส่วนการผลิตและส่วนวิศวกรรม บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

08.00-08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30-10.30 น.

- ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI)

- การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Management of Change: MOC)

วิทยากร นายสมศักดิ์ คีตสิน

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

- การจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา (Contractor Safety Management: CSM)

- การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาตทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ (Non-routine Work Permits)

วิทยากร ผศ.ดร.ปิยะนาถ  สมมณี Affiliate Member IChemE

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

- การสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Investigation: II)

- การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response: EPR)

วิทยากร ผศ.ดร.ปิยะนาถ  สมมณี

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-17.00 น

- การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audits)

- ความลับทางการค้า (Trade Secrets)

วิทยากร รศ. ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

08.00-08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30-10.30 น.

- กรอบความคิดของผู้ตรวจประเมินภายนอก

- คุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้ตรวจประเมินภายนอก

วิทยากร รศ. ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ และ นายสมศักดิ์ คีตสิน

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

 

- จรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมินภายนอก

- แบบตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินภายนอก

วิทยากร รศ. ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ และ นายสมศักดิ์ คีตสิน

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.

ขั้นตอนการตรวจประเมินภายนอก ได้แก่ การเตรียมการก่อนการตรวจประเมินภายนอก วิธีการตรวจประเมินภายนอก การหาหลักฐานจาก 3P (People–Paper–Process or Practice) หลักการเขียนข้อบกพร่อง

วิทยากร รศ. ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ และ นายสมศักดิ์ คีตสิน

15.00-15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-16.30 น.

- การจัดทำรายงานการตรวจประเมินภายนอกและสรุปผล

- การติดตามผลการดำเนินการตรวจประเมินภายนอก

วิทยากร รศ. ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ และ นายสมศักดิ์ คีตสิน

16.30-17.00 น.

ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

o   สำเร็จระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิตและมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

o   สำเร็จระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอื่น หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาอื่น หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต และมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

o   สำเร็จระดับปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือเทียบเท่า ซึ่งความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

o   ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุง หรือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถานที่อบรม   โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่าอบรม          10,000 บาท/ท่าน (ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%)

(ราคานี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน อาหารว่าง ตลอดการอบรม)

สมัครเข้าร่วมการอบรม ***ดำเนินการให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน ดังนี้***

- โอนเงิน 10,000 บาท (บัญชีออมทรัพย์ ในนาม บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่บัญชี 289-1-38183-1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาซีคอนบางแค  

- ส่งรูปสลิปการโอนเงินที่ไลน์แอดมิน

- แจ้งรายละเอียดส่วนตัว  ลงข้อมูลรายละเอียดได้ตามลำดับด้างล่างนี้เลยค่ะ

สนใจสมัคร/สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-4827989 มือถือ 085-5486225 หรือแอดไลน์ ID:
0855486225 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม คุณนัยนา (เอ)   ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ