รายชื่อหลักสูตร
วันที่จัด
ค่าสมัคร
รับ
จอง
จองแล้ว
การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ (เน้นภาคปฏิบัติ)
0000-00-00 00:00:00
4000
30
-
จอง
การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 9001:2008(ISO 9001:2008 Internal Audit)
0000-00-00 00:00:00
4000
30
-
จอง
บทบาทหน้าที่ของตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ(Quality Management Representative)
0000-00-00 00:00:00
2000
30
-
จอง
การตีความข้อกำหนด ISO 22000:2005
0000-00-00 00:00:00
4000
30
-
จอง
Quality Management System (QMS) Auditor/Lead Auditor
0000-00-00 00:00:00
15000
30
-
จอง
Environmental Management System Auditor/Lead Auditor
0000-00-00 00:00:00
15000
30
-
จอง
Occupational Health & Safety Management System Auditor/ Lead Auditor
0000-00-00 00:00:00
15000
30
-
จอง
Food Safety Management System Auditor/Lead Auditor
0000-00-00 00:00:00
15000
30
-
จอง
การตีความข้อกำหนด BRC (Issue 6) 
0000-00-00 00:00:00
2000
30
-
จอง
การตรวจประเมินภายใน BRC (Issue 6)
0000-00-00 00:00:00
2000
30
-
จอง
เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
0000-00-00 00:00:00
2000
30
-
จอง
การประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
0000-00-00 00:00:00
2000
30
-
จอง
เทคนิคการประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP สำหรับ Catering (GMP Mass Catering)
0000-00-00 00:00:00
2000
30
-
จอง
เทคนิคการตรวจสอบกระบวนการ และผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์Process and Product Audit Technique for ISO/TS 19
0000-00-00 00:00:00
4000
30
-
จอง