รายชื่อหลักสูตร
วันที่จัด
ค่าสมัคร
รับ
จอง
จองแล้ว
Lead Auditor ISO9001:2015 IRCA (5 วัน 13-15,20-21/1/2562)(QMS-Lead-0)
2018-03-09 00:00:00
16
30
-
จอง
เทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 
2016-01-01 00:00:00
5000
29
1
จอง
การวิเคราะห์ระบบการวัด MSA for ISO/TS16949 (เน้นภาคปฏิบัติ)
2016-06-20 00:00:00
2000
30
-
จอง
การตรวจติดตามภายใน GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและ Food Safety Audit Technique
2016-10-20 00:00:00
2500
30
-
จอง
เทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบการจัดการมาตรฐาน GMP,HACCP,ISO 9001,ISO 22000 สำหรับอุตสาหกรรมอาหา
2014-01-18 00:00:00
5000
30
-
จอง
Lead Auditor ISO9001:2015 Transition IRCA (2 วัน 11-12/2/2560)(QMS-Lead-0)
2017-02-11 00:00:00
15
20
-
จอง
ผู้ตรวจประเมินภายนอกระบบ PSM(PSM-01)
2018-12-01 00:00:00
10000
45
-
จอง
แนะนำมาตรฐาน ISO 14001:2004 และข้อกำหนด(ISO 14001:2004 Introduction & Requirement)
0000-00-00 00:00:00
2000
30
-
จอง
แนะนำมาตรฐาน ISO 9001:2008 และข้อกำหนด(ISO 9001:2008 Introduction & Requirement)
0000-00-00 00:00:00
2000
30
-
จอง
ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001(Key Performance Indicator (KPI) for ISO 9001)
0000-00-00 00:00:00
2000
30
-
จอง
การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม(Aspect Identification for Environmental System)
0000-00-00 00:00:00
2000
30
-
จอง
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย(Environmental & Safety Law)
0000-00-00 00:00:00
2000
30
-
จอง
การตรวจประเมินภายใน ISO 14001:2004
0000-00-00 00:00:00
4000
30
-
จอง
การตรวจประเมินภายใน ISO 22000:2005
0000-00-00 00:00:00
4000
30
-
จอง
การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน TIS/OHSAS 18001
0000-00-00 00:00:00
2000
30
-
จอง
มาตรฐาน TIS/OHSAS 18001 และข้อกำหนด
0000-00-00 00:00:00
2000
30
-
จอง
การตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009
0000-00-00 00:00:00
4000
30
-
จอง
การตรวจติดตามภายในระบบ ISO/TS 16949:2009
0000-00-00 00:00:00
4000
30
-
จอง
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
0000-00-00 00:00:00
2000
30
-
จอง
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต
0000-00-00 00:00:00
4000
30
-
จอง